Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Pravidla provozu

Provozní řád půjčovny v Relaxační zóně

Provozovatel: H&Hotels s.r.o., Václavské náměstí 7, 110 00 Praha 1, IČ: 45809534, DIČ: CZ45809534

Půjčovní podmínky
Půjčení paddleboardu a pádla, kajaku (dále jen vybavení) je vždy na dohodnutou dobu. Počíná převzetím vybavení a končí vrácením. Při překroční dohodnuté doby bude účtována adekvátní část půjčovného za každých započatých 30 minut.
    
Cena půjčovného se platí při převzetí vybavení. Cena je účtována podle ceníku.
Při převzetí vybavení nájemce zaplatí vratnou kauci ve výši 1.000 Kč.
Půjčovné se nevrací při nevyčerpání sjednané doby půjčení.
Podpisem smlouvy nájemce přebírá odpovědnost za převzaté vybavení
Nájemce při převzetí podepíše protokol, kterým popíše stav vybavení, případné popíše poškození při převzetí.
Nájemce je povinen používat vybavení pouze k účelům, ke kterých bylo vybavení vyrobeno.
Nájemce musí vybavení chránit před poškozením, zničením nebo ztrátou nebo nepřiměřenému opotřebení.
Dojde-li k poškození nebo ztrátě, je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost provozovateli. Škody budou hrazeny z kauce, stejně jako případné překročení půjčovní doby. Povinnost nájemce uhradit škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.Pokud škoda převýší výši kauce, je nájemce povinen doplatit celou cenu vybavení 

Nájemce užívá vybavení na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou při užívání předmětu zápůjčky / vybavení nájemce způsobí sobě nebo ostatním.

Provozovatel může odmítnout pronájem vybavení bez udání důvodu.

Povinností každého nájemce je seznámit se a dodržovat řád plavební bezpečnosti, vyhýbat se ostatním lodím.

Povolený úsek vodní cesty na řece Berounce - od Karlštejnského mostu až max 30m před Klučický jez.